ରେଜର ତାର

  • Razor Concertina Wire Supplied to Enhance Security

    ସୁରକ୍ଷା ବ to ାଇବା ପାଇଁ ରେଜର୍ କନ୍ସର୍ଟିନା ତାର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି |

    କନ୍ସର୍ଟିନା ରେଜର ତାର, ଯାହାକୁ ରେଜର ତାର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ |ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ଅର୍ଥନ security ତିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଭାବରେ, ଗାଲ୍ଭାନାଇଜଡ୍ କୋର୍ ତାରରେ ଗୁଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଗାଲ୍ଭାନାଇଜଡ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ବ୍ଲେଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରି |ଏହାର ଉଚ୍ଚ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ, ChieFENCE କନ୍ସର୍ଟିନା ରେଜର୍ ତାର ତାର ଭାଙ୍ଗିବା କଷ୍ଟକର ଏବଂ ବିପଜ୍ଜନକ ଅଧିକାଂଶ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାକୁ ରୋକିପାରେ |ଅନ୍ୟ ବାଡ଼ର ଉପରି ଭାଗରେ ଥିବା କନ୍ସର୍ଟିନା ରେଜର୍ ତାର ସହିତ ଏହା ସୁରକ୍ଷା କାରକକୁ ବହୁତ ଉନ୍ନତ କରିପାରିବ |ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ |ଆଫ୍ରିକୀୟ ବଜାରରେ ଏହା ଲୋକପ୍ରିୟ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ଦେଶ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ହଟ-ବିକ୍ରୟ ଉତ୍ପାଦ |