ବିମାନବନ୍ଦର ବାଡ଼

  • Airport Fencing & Airport Physical Security Fencing

    ବିମାନବନ୍ଦର ଫେନସିଂ ଏବଂ ବିମାନବନ୍ଦର ଶାରୀରିକ ସୁରକ୍ଷା ଫେନସିଂ |

    ବିମାନ ବନ୍ଦର ବାଡ ଏକ ପ୍ରକାର ବାଡ଼ ଯାହାକି ବିମାନବନ୍ଦର ଏବଂ କିଛି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପରିକଳ୍ପିତ |ବିମାନବନ୍ଦର ବାଡ଼ର ଭୂଲମ୍ବ ଅଂଶ 3d ବାଡ ସହିତ ସମାନ |50 * 100 ମିମି ଜାଲ୍ ଏବଂ 4 ଟି ବଙ୍କା ପ୍ୟାନେଲକୁ ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତିର କଠିନତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ |ବିମାନବନ୍ଦର ବାଡ଼ର ଉପରି ଭାଗରେ ଥିବା V ଆକୃତିର ଅଂଶ Y ପୋଷ୍ଟ, ଭି ପ୍ୟାନେଲ, RAZOR ତାର ଏବଂ 4 ଟି କ୍ଲିପ୍ ଗଠିତ |ବିମାନ ବନ୍ଦରର ବାଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବହୁତ ଦୃ ust ଅଟେ |ପୁରା ଡିଜାଇନ୍ ବିମାନବନ୍ଦରର ସ beauty ନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ |ଏବଂ ଭି ଆକୃତିର ପ୍ରଣାଳୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଚ from ିବାକୁ ବାରଣ କରେ |